ආරක්ෂක නිලධාරීන් නිලධාරිනියන්

author
1
0 minutes, 0 seconds Read

පාසල් , රෝහල් , බැංකු , හොටෙල් හා පුද්ගලික ආයතන සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරී නිලධාරිනියන් අවශ්‍යයි……

වයස 18 – 60 ( ගැහැණු / පිරිමි )

රැකියාව මත වැටුප 38000/= රු.50000 දක්වා

පුහුණුව අවශ්‍ය නොවේ.

අධ්‍යපනය ඇති නැති සැමට

ගැහැණු /පිරිමි පුහුණු/ නුපුහුණු සැමටත්ආ

හාර / නිල ඇදුම් සැපයේ.

වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සදහා විමසන්න

වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සදහා විමසන්න

0770134726/0770134727 / 0770134728

whatsapp 0770134726

Comments

 1. avatar
  Cheapest eBook Store says:

  To whom it may concern,
  .
  I hope you are well. I recently came across your website and was impressed by
  the high quality of your content. I believe that a mutually beneficial partnership could be formed by exchanging backlinks between our websites.
  A backlink is a link from your website to mine, and vice versa.
  Backlinks are a key factor in search engine ranking algorithms,
  and can help increase the visibility and authority of both of our websites.

  .
  I am offering to exchange backlinks with you.
  If you are interested in this opportunity, please let me know and I would be happy to
  provide you with the necessary information to set up the exchange.

  Our Website: https://m.cheapestdigitalbooks.com
  .
  Thank you for considering my offer. I look forward to
  the possibility of working with you and building a long-term partnership.

  .
  Kind regards,
  David E. Smith

Leave a Reply

Your email address will not be published.

English English Sinhala Sinhala Tamil Tamil

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110