කටුණායක ගුවන් තොටුපලේ හවුස්කීපින් රැකියා ඇබැර්තු.

author
0 minutes, 0 seconds Read

කටුණායක ගුවන් තොටුපලේ හවුස්කීපින් රැකියා ඇබැර්තු
කටුණායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ පුද්ගලික අංශය සදහා පුහුණු ණුපුහුණු හවුස්කීපින් සේවක සේවිකාවන් සදහා ඇබෑර්තු
වයස අවුරැදු 18 ත් 60 ත් අතර ගැහැණු සහ පිරිමි
(දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක අයෙකුට අයදුම් කල හැක)(කණ්ඩායම් වශයේනද අයදුම් කළ හැක)
සේවා කාලය පැය 12යි
වැටුප රැපියල් 55000/= දක්වා
අධ්‍යාපනය පළපුරැද්ද අවශ්‍ය නොවේ
ආහාර නොමිලේ
නවාතැන් පහසුකම් සැපයේ
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න

0770134726 / 0770134727 / 0770134728 /whatsapp 0770134726

කටුණායක ගුවන් තොටුපලේ කාගෝ රැකියා ඇබැර්තු

කටුණායක ගුවන් තොටුපලේ කාගෝ රැකියා ඇබැර්තු
කටුණායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ පුද්ගලික අංශය සදහා පුහුණු ණුපුහුණු
කාගෝ සේවා සහායක සදහා ඇබෑර්තු
වයස අවුරැදු 18 ත් 44 ත් අතර ගැහැණු සහ පිරිමි
(දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක අයෙකුට අයදුම් කල හැක)(කණ්ඩායම් වශයේනද අයදුම් කළ හැක)
සේවා කාලය පැය 12යි
වැටුප රැපියල් 60000/= දක්වා
අධ්‍යාපනය පළපුරැද්ද අවශ්‍ය නොවේ
ආහාර නොමිලේ
නවාතැන් පහසුකම් සැපයේ
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න

0770134726 / 0770134727 / 0770134728 whatsapp 0770134726

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

English English Sinhala Sinhala Tamil Tamil

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110