බැංකු සහකාර

author
0 minutes, 10 seconds Read
businesswoman sitting at desk checking documents

# තනතුර : බැංකු සහකාර

======================

සුහදශීලි සේවය සහ වසර 18 විශ්වාසය සමගින් එක්වන්න …..

# සුදුසුකම් :

~ සා.පෙ . පෙනී සිටි සැමට අයදුම් කල හැකිය .( පලපුරැද්ද අනවශ්‍යයි .)

~ වයස 17/ 38 (ගැහැනු /පිරිමි ) දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කල හැකිය .

~ පළපුරුද්ද අවශ්‍ය නොවේ

~තම පදිංචි පූදේශයෙන්ම රැකියාව හා පුහුණුව ලබා ගත හැකිය .

# ප්‍රතිලාභ :

~ වැටුප් 45000/=ඇතුළුව වෙනත් දීමනා .

~ රජයේ නිවාඩු සහ වෙළඳ හා බැංකු නිවාඩු හිමිවෙි.

~ ETF/EpF සහිතයි .

ඇබෑර්තු සීමා සහිත බැවින් ඉක්මනින් අයදුම් කරන්න!!!

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

<<<<<ඇමතුම් දීමේන් වලකින්න>>>>>>>>

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම 0770134726 දුරකථන අංකයට අයඳුම් පත වට්ස්අප් කරන්න

<<<<<ඇමතුම් දීමේන් වලකින්න>>>>>>>>

Leave a Reply

Your email address will not be published.

English English Sinhala Sinhala Tamil Tamil

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110