බිස්කට් කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවිකා(කාන්තා)

author
0 minutes, 5 seconds Read

About the role

බඳවා ගැනීම පමණි සම්මුඛ පරීක්ෂණ නැත…………….

අධ්‍යාපන සහතික අවශ්‍ය නැත***පැමිණි දිනම රැකියාවට

බිස්කට්,නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවිකා(කාන්තා)

【~】- වයස අවුරුදු 18 -40

පුහුණු-නුපුහුණු ගැහැණු පිරිමි සේවකයන් සදහා ඇබෑර්තු

【~】- මාසික වැටුප – 55000/=

【~】- OT දීමනා සහිතයි.

【~】- ETF/EPF සහිතයි.

【~】-ආහාර / නවාතැන් පහසුකම් සැපයේ.

【~】-යහලුවන්/ කණ්ඩායම් එකම ආයතනයකට එකම නවාතැනට

【~】-දුරපලාත් වලින්ද බදවා ගැනේ

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ.

0770134726 / 0770134727/ 0770134728

whatsapp 0770134726

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

English English Sinhala Sinhala Tamil Tamil

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110