කටුණායක ගුවන් තොටුපල කේටරින් අංශ සහායක

කටුණායක ගුවන් තොටුපලේ කේටරින් අංශ සහායකකටුණායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ කේටරින් එකේ ෆැකින් අංශය සදහා පුහුණු ණුපුහුණු සේවක සේවිකාවන් සදහා ඇබෑර්තුවයස අවුරැදු 18 ත් 44 ත් අතර ගැහැණු සහ පිරිමි(දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක අයෙකුට අයදුම් කල හැක)(කණ්ඩායම් වශයේනද අයදුම් කළ හැක)සේවා කාලය පැය 12යිඅධ්‍යාපනය පළපුරැද්ද අවශ්‍ය නොවේවැටුප රැපියල් 60000/= දක්වාආහාර නොමිලේනවාතැන් පහසුකම් සැපයේවැඩි විස්තර සදහා අමතන්න […]

කටුණායක ගුවන් තොටුපලේ හවුස්කීපින් රැකියා ඇබැර්තු.

කටුණායක ගුවන් තොටුපලේ හවුස්කීපින් රැකියා ඇබැර්තුකටුණායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ පුද්ගලික අංශය සදහා පුහුණු ණුපුහුණු හවුස්කීපින් සේවක සේවිකාවන් සදහා ඇබෑර්තුවයස අවුරැදු 18 ත් 60 ත් අතර ගැහැණු සහ පිරිමි(දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක අයෙකුට අයදුම් කල හැක)(කණ්ඩායම් වශයේනද අයදුම් කළ හැක)සේවා කාලය පැය 12යිවැටුප රැපියල් 55000/= දක්වාඅධ්‍යාපනය පළපුරැද්ද අවශ්‍ය නොවේආහාර නොමිලේනවාතැන් පහසුකම් සැපයේවැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 0770134726 […]

English English Sinhala Sinhala Tamil Tamil

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110