ආරක්ෂක නිලධාරීන් නිලධාරිනියන්

පාසල් , රෝහල් , බැංකු , හොටෙල් හා පුද්ගලික ආයතන සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරී නිලධාරිනියන් අවශ්‍යයි…… වයස 18 – 60 ( ගැහැණු / පිරිමි ) රැකියාව මත වැටුප 38000/= රු.50000 දක්වා පුහුණුව අවශ්‍ය නොවේ. අධ්‍යපනය ඇති නැති සැමට ගැහැණු /පිරිමි පුහුණු/ නුපුහුණු සැමටත්ආ හාර / නිල ඇදුම් සැපයේ. වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සදහා විමසන්න වැඩි විස්තර […]

English English Sinhala Sinhala Tamil Tamil

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110