බිස්කට් කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවිකා(කාන්තා)

About the role බඳවා ගැනීම පමණි සම්මුඛ පරීක්ෂණ නැත……………. අධ්‍යාපන සහතික අවශ්‍ය නැත***පැමිණි දිනම රැකියාවට බිස්කට්,නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවිකා(කාන්තා) 【~】- වයස අවුරුදු 18 -40 පුහුණු-නුපුහුණු ගැහැණු පිරිමි සේවකයන් සදහා ඇබෑර්තු 【~】- මාසික වැටුප – 55000/= 【~】- OT දීමනා සහිතයි. 【~】- ETF/EPF සහිතයි. 【~】-ආහාර / නවාතැන් පහසුකම් සැපයේ. 【~】-යහලුවන්/ කණ්ඩායම් එකම ආයතනයකට එකම නවාතැනට 【~】-දුරපලාත් […]

English English Sinhala Sinhala Tamil Tamil

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110